Ark kids visie

Ark kids visie

Algemene doelstelling(en)

De kinderen die de Ark bezoeken bekend maken met het evangelie, zodat ze een relatie kunnen opbouwen met God, elkaar en de mensen om hen heen als ook een getuigende levensstijl mogen ontwikkelen.

Dit alles in een veilige en liefdevolle omgeving waar de kinderen kunnen ontdekken en groeien in wie ze zijn en wat ze kunnen om dit in te zetten voor het volgen van de Here Jezus.

Het evangelie:
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Joh. 3:16)

‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’ (Deut. 6:6-7)

Groeien in relatie met God en elkaar:
‘En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. 30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 31 En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.’ (Marcus 12:29-31)

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ (Joh. 13:34)

Getuigende levensstijl:

‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ (Joh. 13:35)

‘En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (…)’ (Marcus 12:31a)

‘Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ (matt. 5:15-16)

Veilige en liefdevolle omgeving / ontdekken, groeien, zijn, kunnen en volgen:
‘En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.’ (Marcus 10:13-16)

‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.’ (2 Kor. 3:18)

‘Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.’ (Rom. 12:4-5)